Polityka Prywatności

Usługi Transportowe Roman Boniowski 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25-05-2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27-04-2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych firma Usługi Transportowe Roman Boniowski przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest firma Usługi Transportowe Roman Boniowski
NIP:554-102-04-13, REGON: 091281577.

Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych.
E-mail: transport.boniowski@poczta.fm
Poczta: Usługi Transportowe Roman Boniowski, ul. Szczupakowa 8, 85-435 Bydgoszcz.

Okres przechowywania danych.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jak również przez okres ewentualnych roszczeń lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych.
Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:
• przechowywania informacji o kontrahentach
• podejmowanie współpracy z kontrahentami tj. realizacja umów, zleceń transportowych itp.
• świadczenie usług transportowych

Odbiorcy danych.
Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane:
• podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania

W związku z podejmowaną współpracą z firmą Usługi Transportowe Roman Boniowski Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) inne dane dot. rachunkowości i księgowości

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych łączy się z brakiem możliwości współpracy z firmą Usługi Transportowe Roman Boniowski.

Przekazywanie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Usługi Transportowe Roman Boniowski. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.). Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czas przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres jakichkolwiek roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tych że przepisów.

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
Każdy użytkownik ma prawo do:
• Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
• Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
• Usunięcia danych. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
• Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować drogą elektroniczną na adres : transport.boniowski@poczta.fm
• Na adres firmy: Usługi Transportowe Roman Boniowski, ul. Szczupakowa 8, 85-435 Bydgoszcz.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m. in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu. Na odmowę podjęcia działań przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Organ nadzorczy i Skargi.
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Z wyrazami szacunku,
Usługi Transportowe Roman Boniowski