Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
transportboniowski.pl

Szanowny Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo
i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Spis treści:
1. Wstęp
2. Definicje
3. Informacje ogólne
4. Odbiorcy danych osobowych strony internetowej
5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
6. Prawa osób, których dane dotyczą
7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
8. Postanowienia końcowe

§ 1 Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym:
transportboniowski.pl, zwanej dalej stroną. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres
przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera
informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach strony
internetowej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można
zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest: „Usługi Transportowe” Roman Boniowski,
wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca
głównego wykonywania działalności: ul. Szczupakowa 8, 85-435 Bydgoszcz, NIP: 5541020413,
REGON: 091281577, telefon kontaktowy: 601353218, adres poczty elektronicznej:
transport.boniowski@poczta.fm, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą
strony internetowej.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr
144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza,
iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej. Jej celem jest określenie
działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze strona internetową usług,
narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy strony internetowej, np. w celu skorzystania
z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach strony internetowej.

§ 2 Definicje

1. Użytkownik– osoba korzystająca ze strony; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
2. Administrator – „Usługi Transportowe” Roman Boniowski ul. Szczupakowa 8, 85-435 Bydgoszcz, NIP:
5541020413, REGON: 091281577
3. Strona internetowa (ang. web page) – inaczej strona www to jedna ze stron internetowych
wchodzących w skład tej samej witryny internetowej, która hostowana jest pod domeną :
transportboniowski.pl, którą możemy otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej. Strona internetowa
którą Administrator zarządza, składa się z kodu HTML, CSS, JavaScript i może zawierać np. treści,
grafiki, filmy czy hiperłącza do innych stron internetowych lub też plików.
4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz
Użytkownika za pośrednictwem strony.
5. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej: transportboniowski.pl
zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia
do Administratora.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony.
7. Konsument– osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach strony, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3 Informacje ogólne

1. Administrator strony internetowej dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników
strony internetowej oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą
starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne,
tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem,
zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że strona internetowa stosuje protokół transmisji, zapewniający
bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL
(ang. Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich
wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer strony.
Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu
dekodowana.
3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad
rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych
celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi
celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w
sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych
uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
4. Administrator strony internetowej na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności
posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom
zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na
podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a
podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania
danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z
podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych
osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących
Użytkowników strony internetowej organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem
postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej, a także podanie
danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do
zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi elektronicznej na stronie internetowej, tym samym
ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany
jest na stronie internetowej.
7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej potwierdza,
że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli
zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami
poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie strony internetowej (treści
checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 4 Odbiorcy danych osobowych strony internetowej

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, Administrator korzysta z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego
zrealizowania.
2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników strony internetowej są:
• podmioty obsługujące funkcjonalności strony internetowej.
3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z
Administratorem strony internetowej stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą,
przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami
prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników strony internetowej
„transportboniowski.pl” Administrator powierza następującym podmiotom:
a) b.center Bartosz Kaczmarek, ul. Promienna 12U, 64-920 Piła, NIP: 7642435045, REGON: 301172998
– w celu obsługi informatycznej strony.

§ 5 Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera,
adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny
urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie
powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Dane te
nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej, aby ułatwić korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez
wewnętrzny system wiadomości w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone
treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników strony internetowej.
4. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w
następujących celach:
• kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy,
kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane
zapytania,
• ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony
internetowej,
• wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: adres
poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz opcjonalnie imię i nazwisko.
6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą
przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres
wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z
Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b
RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

8. W ramach funkcjonalności strony internetowej, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się
z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub
zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi
zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.
9. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1
lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
10. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
11. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do
art.6 ust.1 lit. f RODO).

FANPAGE

12. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem platformy Facebook swój Fanpage, którego
administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upoważniona) do pełnienia tej funkcji. Za
pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może dodawać komentarze, posty jako gość, korzystać z funkcji
„Lubię to” czy „Udostępnij”.
13. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może zostać przekierowany na stronę Administratora.
14. Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage’a, a koniecznych do zarządzania
nim oraz w celach statystycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes
administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
15. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczaniem komentarzy jest zgoda na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
16. W ramach fanpage Użytkownik może w każdej chwili przestać go obserwować. Zaprzestanie obserwacji
powoduje, iż nie będą już wyświetlane treści pochodzące od Administratora związane z prowadzonym
fanpage.
17. Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, informacje ogólne,
które zamieszczone zostały przez Użytkownika na swoim profilu na portalu społecznościowym
Facebook.
18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage lub do momentu wycofania zgody.
19. Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage, mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na
amerykańskim serwerze. Facebook, Inc. to podmiot mający siedzibę zarówno w państwie trzecim – w
Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób
gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

20. Na stronie strony internetowej „Transport Boniowski” używana jest wtyczka i inne narzędzia
udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę strony internetowej na
której została umieszczona taka wtyczka przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie
połączenie z serwerem Administratora Facebooka.
21. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki
Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że
przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę transportboniowski.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada
profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik
będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio
przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
22. W sytuacji, gdy Użytkownik strony internetowej użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i
tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą
się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w
polityce prywatności każdego z Usługodawców.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują
one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do
wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik
będzie chciał zrealizować, któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać
oświadczenie woli na adres e-mail strony internetowej lub adres siedziby Administratora.

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane
są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:
• do uzyskania dostępu do danych osobowych,
• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Użytkownikowi/Użytkownikom na mocy RODO
(gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych,
które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby
sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty
elektronicznej strony internetowej.
III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art.
17 RODO.
a) Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego
danych,
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę
Użytkownika,
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z
wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak
również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może
skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej lub
ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody
realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych
formularzach dostępnych na stronie strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
w określonych celach,
b) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach
poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach
dostępnych na stronie strony internetowej,
c) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody
będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak
uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator
może świadczyć jednie za zgodą,
e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora
zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.
V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
b) przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji
marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego
danych, w tym profilowania tych celach,
c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych
Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony
sprzeciw zostaną usunięte.
VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na
podstawie art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,
d) gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas
ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po
stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie
Użytkownika.
VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.
Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio
dane osobowe Użytkownika/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
VIII. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

§ 7 Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i
przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników strony, jeśli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony, w celu gromadzenia danych
statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony
internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury strony internetowej. Są one również niezbędne do
utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego strony internetowej.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może
zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików
cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi strony
internetowej, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.
5. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych
powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i
informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
6. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach strony internetowej umożliwiają Użytkownikom
wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących
na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się
na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie
z politykami prywatności i regulaminami tych stron.
2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do strony internetowej Administratora.
3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty strony internetowej co tym samym stwarza możliwość zmiany
treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie.
4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności strony internetowej, prosimy o wiadomość
na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej transport.boniowski@poczta.fm.

Facebook
Instagram